Loading

Επισκόπηση

 1. Ως ελάχιστος χρόνος μίσθωσης ορίζεται η 1 ημέρα, υπολογιζόμενη με βάση το 24ωρο σύστημα. (Ώρα επιστροφής ισότιμη με την ώρα παράδοσης και ημερομηνία αναχώρησης)

 

 1. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει το μισθούμενο όχημα σε εκπρόσωπο του Dion Rent κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία, ώρα (max +1ώρα) και τοποθεσία. Οποιαδήποτε τροποποίηση(παράταση ή μείωση)απαιτεί την έγγραφη συγκατάθεση του Dion Rent. Επιστροφές ή καθυστερήσεις πέραν της μίας (1) ώρας από την αναγραφόμενη και εώς τις 3 πρώτες ώρες, χρεώνονται με 50% του ημερίσιου μισθώματος, ενώ πλέον των 3 ωρών χρεώνονται εώς επιπλέον ημέρα

 

 1. Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος από την ώρα παραλαβής του οχήματος και μέχρι την επιστροφή και την παράδοση του σε εκπρόσωπο του Dion Rent για πρόστιμα, τροχαίες παραβάσεις, παράνομες σταθμεύσεις και διοικητικές ποινές και για τις οποίες υποχρεούται να εξοφλήσει και να παραδόσει θεωρημένο αντίγραφο της εξοφλητικής πράξης ή απόδειξης, διαφορετικά η χρέωση του ποσού της κλήσεως παραβάσεως συν εξόδων διαχείρισης 15,00 Ευρώ θα γίνει από την εταιρία μας είτε μετά την δήλωση της παράβασης από τον ίδιο κατά την ώρα της παράδοσης του οχήματος, είτε μετά από κοινοποίηση από τις αστυνομικές ή δημοτικές αρχές σε μεταγενέστερο χρόνο και χωρίς να υπάρχει χρονικός περιορισμός για τις χρεώσεις αυτές

 

 1. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιθεωρήσει το όχημα, (εσωτερικά και εξωτερικά), να υποδείξει τυχόν ζημίες του σημειώνοντας ανάλογα τον Πίνακα Ζημειών έμπροσθεν και να επιστρέψει το όχημα σην ίδια ακριβώς κατάσταση

 

 1. Η ασφάλεια του οχήματος που περιλαμβάνεται εντός του μισθώματος καλύπτει τα ακόλουθα:

1. Θάνατος και σωματικές βλάβες τρίτων που δεν επιβαίνουν στο όχημα

2. Υλικές ζημίες τρίτων

 

 1. Σε περίπτωση που ο μισθωτής εμπλακεί σε ατύχημα κατόπιν υπαιτιότητος του είτε και εν αγνοία του, (ανεξάρτητα από την κάλυψη που έχει αποδεχθεί), και προκειμένου να υποβληθεί δήλωση στην Ασφαλιστική εταιρεία επιβαρύνεται με το ποσόν του 30% των ετησίων ασφαλίστρων με ελάχιστο ποσόν των 100,00 ευρώ καθώς και το ποσόν των 100 ευρώ + Φ.Π.Α. 24% ως έξοδα φακέλου ατυχήματος.

 

 1. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι σε κάθε περίπτωση ατυχήματος (πρόσκρουση, εκτροπή κ.λ.π.) ή ζημιάς (γρατσουνιές, χαράγματα, κ.λ.π.) και με οποιαδήποτε ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η Τροχαία (τηλ. 100) και ο Dion Rent και κατά την επιστροφή του οχήματος να προσκομίζεται το Δελτίο Τροχαίου Ατυχήματος που συντάχθηκε από την Τροχαία και να υπογράφεται η Ασφαλιστική Δήλωση Ατυχήματος, διαφορετικά ο μισθωτής θα θεωρείται ως υπεύθυνος και θα επιβαρύνεται με το σύνολο των προκληθέντων ζημιών και αντίστοιχων ημεραργιών, ακόμη και εάν είχε αποδειχθεί την “F.D.W.” ή ”C.D.W.”

 

 1. Ο μισθωτής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του από οποιαδήποτε ζημία του οχήματός του στο ποσόν των 322,58 ευρώ + Φ.Π.Α 24% (ή αναλόγως της κατηγορίας του οχήματος, με μέγιστη απαλλαγή το 645,16 ευρώ + Φ.Π.Α. 24%) εφόσον αποδεχθεί εκ των προτέρων ενυπογράφως την ρήτρα Απαλλαγής Ευθύνης Ζημιών ή ”C.D.W.” Το κόστος της Απαλλαγής Ζημιών για τις κατηγορίες B,C,D,D1,J,L ορίζεται σε 5,00 ευρώ/ημέρα, για τις κατηγορίες E,F σε 10,00 ευρώ/ημέρα ενώ για τις κατηγορίες Μ,Ν,Ο σε 15 ευρώ/ημέρα.

 

 1. Η Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών ή ”C.D.W.” δεν έχει καμία ισχύ, ακόμη και εάν έχει συμφωνηθεί και αποδεχθεί, στις παρακάτω περιπτώσεις:
 • 1.Αγωνιστικά ή ρυμουλκούμενα οχήματα, ρυμουλκούμενα και άλλα ρυμουλκούμενα.
 • 2. Να φορτώσετε πράγματα πέραν της χωρητικότητας του οχήματος, όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή.
 • 3. Μονομερής συναίνεση της ευθύνης του ενοικιαστή σε περίπτωση ατυχήματος, χωρίς την άμεση ενημέρωση της Dion Rent και την παρουσία της Τροχαίας (τηλ. 100) για την παροχή αντιγράφου της Έκθεσης Συμβάντος.
 • 4. Λειτουργία του οχήματος από οποιονδήποτε τρίτο (ακόμη και κάτοχο άδειας οδήγησης) που δεν έχει δηλωθεί προηγουμένως, ανεξάρτητα από τη σχέση του με τον μισθωτή.
 • 5. Λειτουργία του οχήματος πέραν του συμφωνηθέντος χρόνου και του χρόνου ενοικίασης που έχει δηλωθεί εκ των προτέρων
 • 6. Λειτουργία του οχήματος από μισθωτή υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών
 • 7. Λειτουργία του οχήματος κατά παράβαση του Κ.Ο.Κ. της Ελληνικής Επικράτειας ή με τρόπο που θέτει σε κίνδυνο το όχημα, τους επιβάτες ή ακόμα και τρίτους.
 • 8. Λειτουργία του οχήματος σε δύσβατους δρόμους (μη ασφαλτοστρωμένους)
 • 9. Λειτουργία του οχήματος για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων έναντι αμοιβής
 • 10. Λειτουργία του οχήματος για οποιαδήποτε παράνομη ή εγκληματική ενέργεια σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία
 • 11. Χειρισμός του οχήματος για την εκμάθηση οδήγησης σε τρίτο πρόσωπο.

10. Η καταστροφή ή η απώλεια ελαστικών, ζαντών ή ρουλεμάν τροχών, κρυστάλλων και γυαλιών, ηχοσυστήματος, (RCD, DVD), κεραιών, οργάνων καθώς και του κάτω μέρους του οχήματος, εκτός αν είναι αποτέλεσμα ατυχήματος, εξαιρούνται ρητά από την απαλλαγή. Επίσης, δεν καλύπτεται το εσωτερικό (κάψιμο, σκίσιμο, ή λέρωμα ταπετσαρίας) του οχήματος

11. Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις επισκευής και αποκατάστασης ζημιών, δεν επιτρέπεται η επιλογή συνεργείου εκ μέρους του μισθωτή, πέραν των συνεργατών του Dion Rent πλην της Επίσημης και Εξουσιοδοτημένης Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα του εν λόγω οχήματος, υπολογιζομένου όμως του χρόνου ημεραργιών σε βάρος του μισθωτή 12. Ο μισθωτής επιβαρύνεται με φόρο 24% επί του μισθώματος 13. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του μισθωτή και αποφυγή καθυστερήσεων το όχημα πρέπει να επιστρέφεται καθαρό και έτοιμο προς έλεγχο παράδοσης, διαφορετικά μπορεί να απαιτηθεί χρόνος και χρέωση 15,00 ευρώ για τον καθαρισμό και έλεγχο. Η ύπαρξη πίσσας απαιτεί επιπρόσθετη εργασία και χρέωση 75,00 ευρώ. Καθαρισμός εσωτερικού/ταπετσαρίας απαιτούν χρεώσεις με ελάχιστα τα 60,00 ευρώ. 14. Η ποσότητα καυσίμων αναγράφεται κατά την παράδοση του οχήματος στο μισθωτήριο συμβόλαιο και πρέπει να ισοδυναμεί με την ποσότητα κατά την επιστροφή. Μικρότερη ποσότητα κατά την παράδοση/επιστροφή δημιουργεί χρέωση ανάλογη με την ποσότητα που καταναλώθηκε και της κατηγορίας του αυτοκινήτου καθώς και ποσόν 3,00 ευρώ για υπηρεσία επαναπλήρωσης. Μη χρησιμοποιηθέν καύσιμο, σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί δέσμευση επιστροφής χρημάτων πλην του συμψηφισμού σε επόμενη ενοικίαση 15. Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης ή αίτησης παροχής Οδικής Βοήθειας, ο μισθωτής μπορεί να επικοινωνεί με Dion Rent.σε 24ωρη βάση. Η παροχή Οδικής Βοήθειας δεν λειτουργεί σε νησιωτική χώρα εφόσον δεν έχει διπλωθεί εξ ‘αρχής και υπεύθυνος για τον επαναπατρισμό του οχήματος θεωρείται ο μισθωτής, με δικά του έξοδα. 16. Φόρτωση σε πλοίο επιτρέπεται μόνο με έγγραφη έγκριση του Dion Rent διαφορετικά ο μισθωτής θεωρείται εξ ‘ολοκλήρου υπεύθυνος για τυχόν ζημία ή φθορά που πιθανόν συμβεί εν πλω, ακόμη και εάν είχε αποδειχθεί την ρήτρα Α.ΕΖ. Ή C.D.W. 17. Οδήγηση εκτός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης έγκρισης της Εταιρείας και έκδοση Πράσινης Κάρτας 18.Το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι 21 έτη & το μέγιστο 60 έτη. Η άδεια οδήγησης θα πρέπει να έχει εκδοθεί 3 έτοι πριν την ημερομηνία ενοικίασης. Σε περίπτωση που ο οδηγός δεν είναι κάτοικος Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υποχρεωμένος να φέρει διεθνές δίπλωμα για να μπορεί νόμιμα να οδηγήσει στην Ελλάδα. 19.Όριο Χιλιόμετρων: Όλες οι ενοικίασεις 1-2 ημερών περιλαμβάνουν 200 χιλιόμετρα δωρεάν ανά ημέρα. Εάν ξεπεραστεί το συγκεκριμένο όριο τότε θα υπάρξει χρέωση για κάθε επιπλέον χιλιόμετρο που θα πραγματοποιείται.Όλες οι ενοικιάσεις 3 ημερών και πάνω περιλαμβάνουν απεριόριστα χιλιόμετρα. 20.Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την παρούσα, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Κατερίνης. 21.ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με την διαθεσιμότητα να παρέχει διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου από αυτόν της αρχικής κράτησης με ένα αντίστοιχης, ή, μεγαλύτερης κατηγορίας 22. Σε περιπτώση ακύρωσης 15 ημέρες πριν την κράτηση μπορει να γίνει επιστροφή χρημάτων. Σε άλλη περίπτωση δεν ειναι εφικτή η επιστροφή χρημάτων